Reportieris

Akcija «Iegādājies dārgāk!»

- 21.Janvāris, 2011
Reportieris
Laikrakstā

At­tēls uz­ņemts 20. jan­vā­rī pl. 19.49 tirdz­nie­cī­bas na­mā «Nel­di» Val­mie­rā, Brī­vī­bas ie­lā 2a. Kā re­dzams, pir­cē­jiem tiek pie­dā­vāts ie­gā­dā­ties ak­ci­jas pre­ci — a/s «Val­mie­ras piens» ra­žo­tu 15 % skā­bo krē­ju­mu 340 g ie­pa­ko­ju­mā par Ls 0,64. Ki­lo­gra­ma ce­na nav no­rā­dī­ta, kas, ma­nu­prāt, ir pār­kā­pums. Tā ir Ls 1,88.

Noķer dzīves pulsu!

- 30.Novembris, 2010
Reportieris
Laikrakstā

Mē­dzam teikt — re, dzī­ve rit... Nē, mī­ļie, dzī­ve au­ļo! Un tie­ši tā­pēc mēs, Lies­mas ļau­dis, lai kā pū­lē­tos, pil­nī­gi no­teik­ti ne­va­ram vien­mēr pa­gūt fik­sēt un do­ku­men­tēt vie­nu vai ot­ru in­te­re­san­tu fak­tu, kaut ma­zu ma­zī­ti­ņu, Val­mie­rā un tai ap­kār­tē­jos no­va­dos. Tā­pēc lū­dzam tal­kā jūs, mū­su la­sī­tā­jus — vei­do­sim Lies­mu vēl in­te­re­san­tā­ku, ar lie­lā­ku tā sauk­to klāt­būt­nes efek­tu!