Pilsētās un novados

Jārīkojas pašiem un jābūt dzīvotspējīgiem

- 28.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Noslēdzies lauksaimnieku prestižais konkurss Sējējs 2010. Šogad laureāta nosaukums, sudraba medaļa, diploms un balva tika septiņiem konkursa dalībniekiem. Laureāta nosaukums konkursa vērtēšanas grupā Saimniekošana laukos piešķirts Burtnieku novada SIA Zemturi ZS un tās īpašniecei Imantai Višņevskai.

Iecirkņi darbībā

- 28.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš pagājušās trešdienas visā valstī atvērti LR 10. Saeimas vēlēšanu iecirkņi, lai vēlētāji varētu detalizēti iepazīties ar kandidātu sarakstiem un partiju programmām.

Baltu vienības dienā

- 24.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

- Esam palikušas vairs tikai divas baltu tautas: lietuvieši un latvieši. Bet kādreiz baltu zemes bija līdz Maskavai, līdz Volgas, Okas, Pripetes baseiniem... Par to joprojām liecina daudzi baltu vārdi. Mums, baltiem, jāturas kopā. Jātvingi, galindi, prūši... Viņu vairs nav. Un ir lielas bažas arī par mums turpmāko. 1236. gada 22. septembrī lietuviešu un zemgaļu karaspēks krustnešus Saules Andris Briediskaujā uzvarēja ar ieročiem, tagad tas notiek citādi. Mēs taču esam Eiropas priekšnamā, durvis ir atvērtas, caurvējš...

No Rīgas kabinetiem — zaļos darbos Burtnieka stāvkrastā

- 21.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Piekt­dien te­ju pā­ris des­mi­ti tal­ci­nie­ku — ko­man­di­ņa, kā sa­vē­jos mī­ļi no­sau­ca ad­mi­nis­trā­ci­jas di­rek­tors Va­lē­rijs Sei­lis, no Zie­meļ­vid­ze­mes bio­sfē­ras re­zer­vā­ta un rī­dzi­nie­ki no Lat­vi­jas Da­bas aiz­sar­dzī­bas fon­da — la­bā ga­ra­stā­vok­lī ne ti­kai ar sviest­mai­zēm un ka­fi­ju, bet pat lai­vu ie­ra­dās uz Burt­nie­ku eze­ra stāv­kras­ta sa­kop­ša­nas tal­ku.

Attēlā:

BRIKŠŅOS IEKŠĀ! Rī­gas tal­ci­nie­ki, ie­lē­ku­ši līdz­pa­ņem­ta­jos gu­mij­nie­kos, bez ga­rām ru­nām kā­pa le­jup pa pa­va­sa­ra tal­kā stāv­kras­tā ie­kār­to­ta­jām tre­pēm un te­ci­ņus vien ga­rām vie­tē­jo tal­ko­tā­ju jau sa­kur­ta­jam uguns­sār­tam un tā ma­za­jam sar­gam de­vās iek­šā ezer­ma­las brik­šņos, lai tur no­zā­ģē­tos krū­mus un za­rus nes­tu de­dzi­nā­ša­nai.

Es, Latvija un ES

- 20.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Sest­dien Vid­ze­mes Augst­sko­lā dis­ku­si­jā «Es, Lat­vi­ja un ES» da­žā­da ve­cu­ma un pro­fe­si­ju ie­dzī­vo­tā­ji iz­vēr­tē­ja Lat­vi­jas līdz­ši­nē­jo da­lī­bu Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā. Šā­das dis­ku­si­jas sa­bied­ris­kās po­li­ti­kas centrs «Pro­vi­dus» un Lat­vi­jas Pil­so­nis­kā ali­an­se ar Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas pār­stāv­nie­cī­bas Lat­vi­jā at­bal­stu sep­tem­brī rī­ko div­pa­dsmit Lat­vi­jas pil­sē­tās.

Attēlā:

KOPDARBS. Da­līb­nie­ki strā­dā­ja gru­pās, pau­da sa­vas do­mas par Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bu un dis­ku­si­jās ar pā­rē­jiem da­līb­nie­kiem iz­strā­dā­ja un ap­sprie­da priekš­li­ku­mus. Iz­prast si­tu­ā­ci­ju un mek­lēt ri­si­nā­ju­mus vi­ņiem pa­lī­dzē­ja Ban­ku Augst­sko­las biz­ne­sa un fi­nan­šu pēt­nie­cī­bas cen­tra val­des priekš­sē­dē­tājs An­dris Nāt­riņš un Vid­ze­mes Augst­sko­las aso­ci­ē­tā pro­fe­so­re Fe­li­ci­ā­na Ra­jev­ska.

Daces Akules foto

Kā gribu tā atpūšos!

- 18.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ne tikai cilvēkiem patīk atpūsties, kā vien ienāk prātā, arī to uzticamajiem dzelzs zvēriem dažkārt ir nepieciešama pelnīta un netraucēta atpūta. Dažus izdomas bagātākos zvērus paspējām noķert pašā atpūtas dziļākajā miegā.

"Birkholz" Gīterslo — Kauguru "Pasaciņai"

- 17.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Val­mie­ras un se­šu no­va­du paš­val­dī­bu pār­stāv­ju de­le­gā­ci­ja vie­so­jās sa­drau­dzī­bas part­ne­ru ra­jo­nā — Gī­ter­slo ap­riņ­ķī.

Attēlā: KAUGURU BĒRNIEM. Gī­ter­slo be­ķe­re­jā Birk­holz, kam ir vai­rā­kas fi­li­ā­les arī ci­tās pil­sē­tās, sāk cept jau­nu grau­du mai­zi, kas sim­bo­lis­ki ie­gu­vu­si Val­mie­ras mai­zes no­sau­ku­mu. No krei­sās — maiz­nī­cas īpaš­nieks Ralfs Birk­holcs, Pet­ra Birk­hol­ca, Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas va­dī­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis un Gī­ter­slo ap­riņ­ķa lan­drāts Svens Ge­orgs Ade­nau­ers.

Uz Pārgauju garām luksoforam

- 16.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jau vai­rā­kas die­nas au­to­trans­por­ta kus­tī­bu pā­ri Gau­jas til­tam re­gu­lē luk­so­fors, pēc kār­tas rai­ti do­zē­jot ma­šī­nu plūs­mu. Tie­sa, mak­si­mum­stun­dās ar ie­ras­to caur­lai­dī­bu abos vir­zie­nos ne­drīkst rē­ķi­nā­ties, tā­pēc ik­die­nas gra­fi­kā, iz­man­to­jot til­tu, va­ja­dzē­tu pa­re­dzēt lie­kas des­mit mi­nū­tes — ja nu pirms jums pie mā­cī­bu au­to stū­res ga­dās kāds pil­nīgs ne­pra­ša, kas stre­sā sa­jauc pe­dā­ļus vai kā ci­tā­di no­slā­pē dzi­nē­ju tie­ši tad, kad jā­dod vir­sū.

Attēlā: ŠAURĀ VIETA. Ja kas ne­pa­re­dzēts ne­at­ga­dī­sies, jaun­ne­dēļ kus­tī­ba pā­ri Gau­jas til­tam pil­nī­gi no­teik­ti at­kal tiks at­jau­no­ta di­vās jos­lās. Pa­gai­dām ra­cē­jiem un brau­cē­jiem ko­rek­ti sa­dzī­vot pa­līdz luk­so­fors: ka­mēr vie­ni rok, ot­ri prā­tī­gi zo­su gā­jie­nā ri­pi­na ga­rām ie­žo­go­ta­jai būv­bed­rei.

Vēlreiz par "uzmešanu" un ne tikai

- 13.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kaut avī­ze dzī­vo ti­kai vie­nu die­nu, ne­pa­tiess ap­gal­vo­jums tik un tā ir sā­pīgs. Tā­pēc šo­reiz mē­ģi­nu par la­bu vērst skā­di, ko, ie­spē­jams, kā­dam no­da­rī­ju Lies­mas rub­ri­kā Ma­nu­prāt ar sa­vu 25. au­gus­ta pub­li­kā­ci­ju «Paš­val­dī­ba uz­me­ta ve­se­lu kvar­tā­lu». Pie rei­zes at­vai­no­jos, ja es­mu uz­dzi­nis kreņ­ķi.

Opozīcijai ir viegli runāt

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par iespaidiem un secinājumiem pirmajā gadā stāsta Burtnieku novada pašvaldības deputāte (TP) un kultūras koordinatore, Valmieras pagasta kultūras nama vadītāja Līga STEBERE.

Attēlā: RĀDA NOVADU. — Ma­ni re­gu­lā­ri ai­ci­na uz Vents­pils svēt­kiem — tur pār­stā­vu sa­vu no­va­du,— pa­le­po­jas Lī­ga. — Lem­ber­ga kun­gam tei­cu, ka mēs ce­ļam bēr­nu­dār­zu, bet pie­trūkst nau­di­ņas — vai ne­var pa­griezt to naf­tas krā­ni­ņu arī uz mū­su pu­si.? Viņš pa­sla­vē­ja: ir la­bi, ka ce­ļat bēr­nu­dār­zu, bet ar to krā­ni­ņu ne­kas ne­iz­nāks — arī mēs ce­ļam bēr­nu­dār­zu.

Izpilddirektora ritmā

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kopš 8. jūlija oficiāli, bet reāli jau kopš 24. maija MĀRIS ĒRGLIS ir Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektors. Dzīve rit tempā, 100 pieslīpēšanās dienas aizskrējušas vasarai līdzi.

Domā par nākotni

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Saieta namā Depo Trikātā 7. un 8. septembrī notika Nākotnes pilsētas spēles: tika veidotas radošas idejas Beverīnas novada attīstībai un nākotnei. Piecās komandās bija dalībnieki no visiem trijiem novada pagastiem.

Attēlā: UZVARĒTĀJI. Zi­lo ko­man­da (no krei­sās): no­va­da va­dī­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis, Tri­kā­tas pa­mat­sko­las sko­lo­tā­ja Ai­ga Gart­ma­ne, jau­nie­šu cen­tra pār­stā­vis Ro­māns Vaš­čen­ko no Mūr­mui­žas un dzie­dā­tājs, mū­zi­ķis Il­mārs Ozo­liņš no Bren­gu­ļiem.

Pirmais asfalts - līdz "Depo"

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Trešdien priekšpusdienā Valmierā rekonstruējamās Matīšu šosejas posmā no rotācijas apļa Rīgas ielā līdz pat lieltirgotavai Depo gāja karsti: Cēsu firma Ceļinieks 01 sāka klāt pirmo no trim paredzētajām asfaltbetona kārtām. Cēsniekus izsaukuši palīgos, jo šī objekta ģenerāluzņēmējam SIA Lemminkainen Latvija patlaban nobeigumam tuvojas darbi vēl divos apjomīgos ceļu objektos Latgalē un Piebalgā, kur pašu uzņēmuma asfalta brigādes raujas, galvas nepacēlušas.

Attēlā: ATBRAUKUŠI TALKĀ. Cē­su fir­mas Ce­ļi­nieks 01 as­fal­tē­ša­nas bri­gā­de treš­dien tik­ko ie­klā­ju­si pir­mos simts met­rus as­falt­be­to­na Ma­tī­šu šo­se­jas brauk­tu­vē. Cēs­nie­kus Lam­min­kai­nen Lat­vi­ja da­bū­ja ai­ci­nāt pa­lī­gos, jo ar pa­šu uz­ņē­mu­ma spē­kiem vien kar­stā­ka­jā as­fal­tē­ša­nas se­zo­nā, kad deg vai­rā­ki eks­plu­a­tā­ci­jā no­do­da­mi ce­ļu ob­jek­ti, vairs ne­pie­tiek. Pie­de­vām vēl krī­zes laiks būv­nie­cī­bā kriet­ni vien pa­re­ti­nā­jis as­falt­be­to­na ie­strā­des teh­ni­kas par­ku vi­sā Lat­vi­jā, tā­pēc uz as­fal­tē­ša­nu bri­gā­des ne­vis rin­dā stāv, bet gan ir uz iz­ķer­ša­nu.

Valmierā atkal atvērts peldbaseins

- 8.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirmdien durvis atkal vēra Valmieras bērnu sporta skolas (VBSS) peldbaseins. Ik vasaru baseins tiek slēgts, lai veiktu apkopes un citus profilaktiskos darbus. Šis gads nebija izņēmums, papildus peldbaseina korpuss projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās" ietvaros tika arī nosiltināts un tam ir arī jauni logi.

Attēlā: PIRMĀ NODARBĪBA. Val­mie­ras Pār­gau­jas pa­mat­sko­las 2.b kla­ses sko­lē­niem pir­mās pel­dēt­pras­mes mā­ca spor­ta sko­lo­tā­ja Ai­va Lap­še.

Vairāk domāt par labo

- 3.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

* Saimniekošanā

JURIS CĪRULIS ir Kauguru pagasta zemnieku saimniecības Brieži īpašnieks un vadītājs. Tā ir Holšteinas šķirnes audzēšanas saimniecība ar 160 slaucamām govīm. Tās mitinās nepiesietas 2007. gadā uzceltajā kūtī, viņām ir aprēķināta un noteikta barības deva. Govis paēd un iet atgulties uz sausiem spilveniem, kas darināti no smalcinātas gumijas. Pakaiši nav nepieciešami, govis ir tīras.

Kā Ulmanis Dombrovskim baušļus mācīja

- 3.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Otrdienas vakarā LNT ziņu dienesta rīkotajās Vidzemes novada Līderu debatēs uz Valmieras drāmas teātra galvenās skatuves eksponējās piecu sarakstu pirmie numuri: Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis (Vienotība), eksprezidents Guntis Ulmanis  (Par labu Latviju), Jānis Dūklavs (Latvijas Zaļo un Zemnieku savienība), Raivis Dzintars  (Tēvzemei un Brīvībai/LNNK un Visu Latvijai), Andris Tolmačovs  (Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā) un vienīgi Saskaņas centrs  sasirgušā olimpiskā čempiona Ivana Klementjeva vietā bija deleģējis kādreizējo Tālo Austrumu jūru haizivi Jāni Ādamsonu, kas vēlēšanu listē iekļauts ar trešo kārtas numuru.

Rīgas iela gatava? Ir un nav

- 2.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Nu jau la­bu lai­ci­ņu piln­vēr­tī­gai au­to, mo­to, ve­lo un gā­jē­ju kus­tī­bai pēc re­kon­struk­ci­jas at­vēr­ta Rī­gas ie­la Val­mie­rā. Vis­maz pa­gai­dām nav ne­kā­du pre­ten­zi­ju pret būv­nie­ku dar­ba kva­li­tā­ti, sa­vu­kārt, iz­man­to­jot vi­su to, kas un kā pa­re­dzēts pro­jek­tā un tā­pēc re­a­li­zēts, ir jau fik­sēts šis tas, par ko do­mas da­lās. Par jau­no Rī­gas ie­lu Lies­ma iz­vai­cā­ja Val­mie­ras paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­to­ru Jāni BAIKU.

Vaidava zied dālijās

- 31.Augusts, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Dā­li­ju iz­stā­di «Vai­da­va zied» kul­tū­ras na­mā at­klā­ja otr­die­nas pie­va­ka­rē. Kā svei­cie­nu lie­liem un ma­ziem sko­las bēr­niem un vi­ņu gud­ra­jiem sko­lo­tā­jiem 1. sep­tem­brī — sko­las un zie­du svēt­kos.