Jūsu "Liesma"

Uz gadumijas sliekšņa 2013. gada īpašais kalendārs

25.Decembris, 2013
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Uz gadumijas sliekšņa stāvot, atceramies un sijājam aizvadīto — kas atnesis prieku un gandarījumu, kas sasniegts pašu spēkiem, kas izrādījies vien nepiepildītas idejas vērtē, kur ir graudi un kur pelavas. Tie ir tādi labi brīži, un kaut kas no tiem paliek pat tad, ja Jaungada apņemšanos ikdiena saspiež kā sniega piku pavasarī, — saulīte izkausē.

Noķer dzīves pulsu!

30.Novembris, 2010
Reportieris
Laikrakstā

Mē­dzam teikt — re, dzī­ve rit... Nē, mī­ļie, dzī­ve au­ļo! Un tie­ši tā­pēc mēs, Lies­mas ļau­dis, lai kā pū­lē­tos, pil­nī­gi no­teik­ti ne­va­ram vien­mēr pa­gūt fik­sēt un do­ku­men­tēt vie­nu vai ot­ru in­te­re­san­tu fak­tu, kaut ma­zu ma­zī­ti­ņu, Val­mie­rā un tai ap­kār­tē­jos no­va­dos. Tā­pēc lū­dzam tal­kā jūs, mū­su la­sī­tā­jus — vei­do­sim Lies­mu vēl in­te­re­san­tā­ku, ar lie­lā­ku tā sauk­to klāt­būt­nes efek­tu!