Noķer dzīves pulsu!

- 30.Novembris, 2010
Reportieris
Laikrakstā

Mē­dzam teikt — re, dzī­ve rit... Nē, mī­ļie, dzī­ve au­ļo! Un tie­ši tā­pēc mēs, Lies­mas ļau­dis, lai kā pū­lē­tos, pil­nī­gi no­teik­ti ne­va­ram vien­mēr pa­gūt fik­sēt un do­ku­men­tēt vie­nu vai ot­ru in­te­re­san­tu fak­tu, kaut ma­zu ma­zī­ti­ņu, Val­mie­rā un tai ap­kār­tē­jos no­va­dos. Tā­pēc lū­dzam tal­kā jūs, mū­su la­sī­tā­jus — vei­do­sim Lies­mu vēl in­te­re­san­tā­ku, ar lie­lā­ku tā sauk­to klāt­būt­nes efek­tu!

No jums mēs gai­dām pa­tie­sī­bā uni­kā­lus fo­to­mir­kļus — no kon­krē­tas vie­tas kon­krē­tā lai­kā ar kon­krē­tu dar­bī­bu. Pil­nī­gi no­teik­ti tie nav sa­stin­gu­ši da­bas­ska­ti vai māk­slī­gi sa­gud­ro­tas klu­sās da­bas. Gan mūs re­dak­ci­jā, gan arī Lies­mas la­sī­tā­jus vis­pirms in­te­re­sē dzī­vā dzī­ve — cil­vē­ki, vē­lams kon­krē­ti, DARBĪBĀ un TUVPLĀNĀ. Vei­ka­lā, uz ie­las, ser­vi­sā, au­to­os­tā... Tas var būt arī NOTIKUMS — kā­da sa­dzī­vis­ka si­tu­ā­ci­ja, pā­ri ma­lām līs­tošs prieks, var­būt pat, lai pie­dots, kā­da ma­zī­ti­ņa avā­ri­ja... Pro­tams, ne­pie­mir­stiet par ēti­kas nor­mām un vi­su pā­rē­jo li­kum­do­ša­nu, kas at­tie­cas uz fo­to­gra­fē­ša­nu.

Ko jūs va­rat gai­dīt no Lies­mas? Pro­tams, la­bā­ko (kva­li­ta­tī­vā­ko un si­že­tis­ki in­te­re­san­tā­ko) at­tē­lu pub­li­kā­ci­ju avī­zē. Ja būs daudz, pat kat­rā nu­mu­rā. Ja ne — tā­du kā ne­dē­ļas dai­džes­tu sest­die­nā. Uz­ska­tām šo pie­dā­vā­ju­mu par ie­spē­ju fo­to­en­tu­zi­as­tiem vis­pirms jau paš­ap­lie­ci­nā­ties, tā­pēc ne­ce­riet uz au­tor­ho­no­rā­riem. To­ties mē­ne­ša la­bā­kā bil­de pil­nī­gi no­teik­ti tiks at­zī­mē­ta — ar Lies­mas abo­ne­men­tu.

Sū­tiet sa­vus fo­to­mir­kļus uz e-pas­ta ad­re­si: re­por­tie­ris@elies­ma.lv, no­teik­ti ar au­to­ra da­tiem, kā arī pre­cī­zu pie­rak­stu bil­dei: kas? kur? ko? kad?


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru